Privacy Statement

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van T.C. Delden, gevestigd aan De Mors 2, 7491 DZ Delden.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

T.C. Delden verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van de vereniging en/of je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bank- en betaalgegevens
 • KNLTB-nummer
 • Pasfoto

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

T.C. Delden verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze vereniging verzamelt alleen gegevens van leden die jonger zijn dan 16 jaar wanneer daarvoor toestemming is gegeven door ouder(s) of voogd.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

T.C. Delden verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en activiteiten
 • T.C. Delden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

T.C. Delden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid of medewerker van T.C. Delden) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden

T.C. Delden verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. T.C. Delden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De KNLTB heeft een eigen privacyverklaring en maakt geen gebruik van een verwerkersovereenkomst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

T.C. Delden gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Cameratoezicht en foto’s

Uitsluitend buiten het clubhuis hangen camera’s. Met de camera's willen we zorgen voor meer veiligheid en bescherming van onze eigendommen. Camera’s zijn aangekondigd met een sticker of informatiebord. We gaan zorgvuldig om met de camerabeelden en verwijdering van de beelden vindt plaats binnen de wettelijke termijn.

Tijdens evenementen en activiteiten kunnen er foto’s worden gemaakt. Gezien de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk om iedereen van te voren toestemming te vragen voor publicatie. Wij gaan echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een persoon desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

T.C. Delden treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht de vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging van het privacy beleid

De vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. De vereniging raadt je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Bezoekadres

Postadres

T.C. Delden

T.C. Delden

De Mors 2

Postbus 11

7491 DZ Delden

7490 AA Delden

 

 

E-mail: privacytcdelden@gmail.com

 

 

Downloads:

Over de club Overzicht